โครงสร้างมหาเถรสมาคม

มหาเถรสมาคม

องค์กรปกครองคณะสงฆ์ไทย

กรณีธรรมกาย กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไปเสียแล้ว เมื่อคณะสงฆ์ผู้มีอำนาจในการตัดสินชี้ถูกชี้ผิดต่อกรณีดังกล่าว กลับไม่เร่งรัดจัดการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และปล่อยให้เกิดการเผชิญหน้าทางสังคมอย่างรุนแรง

ขณะที่การดำเนินคดีทางโลก ก้าวรุดหน้าไปเรื่อยๆ แต่กระบวนการตามกฎนิคหกรรมของฝ่ายคณะสงฆ์ ยังไม่ไปถึงไหน แม้ว่าเวลาจะล่วงผ่านมาได้ปีกว่าแล้วก็ตาม

จึงใคร่ขอนำรายนามและภาพของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในคณะปกครองสูงสุด มาเผยแพร่ให้สาธุชนชาวไทยได้รับทราบทั่วกัน ดังนี้ แล..

.............................................

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดบวรนิเวศวิหาร (ธรรมยุต)

(ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม)

ธรรมยุต

สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี

(ทองเจือ จินฺตากโร)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(ทิม อุฑาฒิโม)

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม


สมเด็จพระวันรัต

(นิรันดร์ นิรนฺตโร)

วัดเทพศิรินทราวาส


พระญาณวโรดม

(ประยูร สนฺตงฺกุโร)

วัดเทพศิรินทราวาส


พระอุดมญาณโมลี

(มานิต ถาวโร)

วัดสัมพันธวงศ์


พระธรรมปัญญาจารย์

(ประจวบ กนฺตาจาโร)

วัดมกุฏกษัตริยาราม


พระธรรมเมธาภรณ์

(อัมพร อมฺพโร)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


พระธรรมกวี

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

วัดบวรนิเวศวิหาร


มหานิกาย

สมเด็จพระพุฒาจารย์

(เกี่ยว อุปเสโณ)

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร


สมเด็จพระมหาธีราจารย์

(นิยม ฐานิสฺสโร)

วัดชนะสงคราม (เจ้าคณะใหญ่หนกลาง)


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

(ช่วง วรปุญฺโญ)

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

(พุฒ สุวฑฺฒโน)

วัดสุวรรณาราม


พระสุเมธาธิบดี

(บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ)

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์


พระพรหมจริยาจารย์

(สมุท รชตวณฺโณ)

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม


พระธรรมวโรดม

(บุญมา คุณสมฺปนฺโน)

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม


พระวิสุทธาธิบดี

(วีระ ภทฺทจารี)

วัดสุทัศนเทพวราราม


พระพรหมโมลี

(วิลาศ ญาณวโร)

วัดยานนาวา (เจ้าคณะภาคหนึ่ง)


พระธรรมกิตติวงศ์

(ทองดี สุรเตโช)

วัดราชโอรสาราม


มหาเถรสมาคม ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มหาเถรสมาคม ถือเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ ซึ่งประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และ พระราชาคณะ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจำนวนไม่เกิน 12 รูป เป็นกรรมการ โดยมี อธิบดีกรมการศาสนา เป็น เลขาธิการมหาเถรสมาคม โดยตำแหน่ง

กรรมการมหาเถรสมาคม เต็มคณะ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ จะมี 21 รูป แต่กรรมการมหาเถรสมาคมชุดปัจจุบัน (มกราคม 2543) เหลือ 19 รูป (สมเด็จพระมหามุณีวงศ์ วัดนรนาถสุนทริการาม และพระสุธรรมาธิบดี วัดราชาธิวาส มรณภาพแล้ว) โดยเป็นพระฝ่ายมหานิกาย 10 รูป พระฝ่ายธรรมยุติกนิกาย (รวมสมเด็จพระสังฆราช) 9 รูป


KT Internet Dept.