เกียรติประวัติแห่งพระพรหมโมลี

นามเดิม วิลาศ ทองคำ เกิดวันที่ 3 มิถุนายน 2473 ที่กาญจนบุรี บรรพชา ที่วัดพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ.2486 อุปสมบท ที่วัดดอน กทม. เมื่อ พ.ศ.2493 ได้รับฉายาว่า "ญาณวโร"

พ.ศ.2485 จบชั้นประถมบริบูรณ์ ที่ ร.ร.วิทยาคารที่บ้านเกิด

พ.ศ.2489 ได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดพระแท่นดงรัง

พ.ศ.2503 ได้ ป.ธ.9 สำนักเรียนวัดยานนาวา

สำเร็จด้านปริยัติศึกษาแล้วเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 2 ครั้ง

พ.ศ.2517 สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลาง กทม.

พ.ศ.2532 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

.............................

พ.ศ.2509 เป็นเจ้าอาวาสวัดดอน กทม.

พ.ศ.2513 เป็นเจ้าคณะตำบลวัดพระยาไกร

พ.ศ.2515 เป็นเจ้าคณะเขตยานนาวา

พ.ศ.2528 เป็นรองเจ้าคณะภาค 1

พ.ศ.2531 เป็นเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

พ.ศ.2535 เป็นเจ้าคณะภาค 1 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

พ.ศ.2536 เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 1

สมณศักดิ์

พ.ศ.2510 พระศรีวิสุทธิโสภณ

พ.ศ.2516 พระราชวิสุทธิโสภณ

พ.ศ.2524 พระเทพมุนี

พ.ศ.2532 พระธรรมธีรราชมหามุนี

พ.ศ.2537 พระพรหมโมลี

ผลงานทางวรรณกรรมที่ได้จัดพิมพ์แล้ว

(ระบุปีที่รจนาแล้วเสร็จ)

โลกีปนี (ก.ค.) 2506

มุนีนาถทีปนี (ต.ค.) 2506

วิปัสสนาทีปนี (ธ.ค.) 2506

โลกนาถทีปนี (มี.ค.) 2507

ภาวนาทีปนี (ต.ค.) 2507

โพธิธรรมทีปนี (ธ.ค.) 2507

ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมไทยสาขาศาสนา ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภูมิวิลาสินี ประจำปี 2511

วิมุตติรัตนมาลี ประจำปี 2515

กรรมทีปนี ประจำปี 2517

ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสาขาการแต่งหนังสือทางพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา พ.ศ.2531


KT Internet Dept.