กลับไปหน้าแรก

ผู้รจนา อรรถกถา คือ พระอรหันต์ 500 องค์ที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก
และ พระอรหันต์มหินทเถระโอรสของ พระเจ้าอโศกมหาราช รวบรวมไว้ในลังกา

ปฐมสมันตปาสาทิกา

[ ประวัติย่อของพระมหินทเถระ ]

[ พระมหินทเถระได้บรรลุพระอรหัตเวลาอุปสมบท ]

[ พระมหินทเถระพร้อมด้วยกับคณะไปเกาะลังกา ]


พระพุทธโฆสะ ไปนำเอาอรรถกาที่พระมหินทเถระทำไว้อยู่ที่ลังกา
มาแปล ( เท่านั้น ) เป็นภาษาบาลี แล้วนำกลับมาอินเดีย

ประวัติพระพุทธโฆสะ


อรรถกถาพรหมชาลสูตร