กลับไปหน้าแรก

๑. ปฐมนิพพานสูตร

ว่าด้วยอายตนะคือนิพพาน


อรรถกถา ปฐมนิพพานสูตร