กลับไปหน้าแรก

๑. มูลปริยายสูตร

หน้า 8

หน้า 9-15 ข้อที่ 4-9

อรรถกถามูลปริยายสูตร

หน้า 90-92

แก้บทว่า สพฺพํ สพฺพโต

แก้บท นิพฺพานํ นิพฺพานโต


๓. นิพพานสูตร

ว่าด้วยนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง


สุญญกถา

ว่าด้วยสุญญตา

หน้า 638 ข้อที่ 647

หน้า 641 ข้อที่ 658

จบสุญญกถา

อรรถกถาสุญญกถา

หน้า 656


๑. ปฐมนิพพานสูตร

ว่าด้วยอายตนะคือนิพพาน

อรรถกถา ปฐมนิพพานสูตร