พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์
พ.ศ. 2505
-------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2505
เป็นปีที่ 17 ในรัชกาลปัจจุบัน