กลับไปหน้าแรก

วิชชาธรรมกายคือ มิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่ง ( ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ ) ใน มิจฉาทิฏฐิ ๖๒

พรหมชาลสูตร

ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ ๕

ฐานะของผู้ถือทิฏฐิ


พรหมชาลสูตร

สัสสตทิฏฐิ ฐานะที่ ๔

หน้า ๕๖ ข้อที่ 51

ฐานะของผู้ถือทิฏฐิ


๑0. มิจฉัตตสูตร

ว่าด้วยมิจฉัตตธรรม ๑0 ประการ


๑. อริยมรรคสูตร

ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรคและไม่เป็นอริยมรรค


๑๑. ทุกขวิปากธรรมสูตร

ว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์และสุขเป็นวิบาก


๙. ปุพพังคสูตร

ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นนิมิตเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย