กลับไปหน้าแรก

คำสอนใด ขัดกับพระสูตร ขัดกับพระวินัย ( ขัดกับพระไตรปิฎก ) คำสอนนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

๓. มหาปรินิพพานสูตร

เรื่องมหาปเทศ ๔ อย่าง


อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร