กลับไปหน้าแรก

๓. มหาปรินิพพานสูตร

ทรงปรารภสักการบูชา

ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์

อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร


๘. อริยวังสสูตร

ว่าด้วยอริยวงส์ ๔ ประการ

อรรถกถาอริยวังสสูตร


๗. ภิกขุสูตร

ว่าด้วยภิกษุไฟติดทั่วตัวลอยในอากาศ