กลับไปหน้าแรก

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงจับสึก พวกเดียรถีย์ที่มีวาทะ ว่านิพพานเป็นอัตตาตัวตน
และอัตตาเที่ยง ที่มาปลอมบวชเป็นภิกษุ 60,000 คน

อรรถกถากถาวัตถุ

นิทานกถา

พระราชาผู้ทรงธรรม

กุสโลบายการคัดเลือกลัทธิที่เป็นธรรมวาที

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ แสดงกถาวัตถ


พรหมชาลสูตร

ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ ๕

ฐานะของผู้ถือทิฏฐิ


พรหมชาลสูตร

สัสสตทิฏฐิ ฐานะที่ ๔

หน้า ๕๖ ข้อที่ 51

ฐานะของผู้ถือทิฏฐิ