กลับไปหน้าแรก

พึ่งตนพึ่งธรรม คือบำเพ็ญ สติปัฏฐาน ๔ ; คำว่าอัตตภาพ ( อัตตา ) พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ไปตามสมมติของชาวโลกเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริง

มหาปรินิพพานสูตร


จักกวัตติสูตร

เรื่อง พระเจ้าจักพรรดิทัฬหเนมิ

อรรถกถาจักกวัตติสูตร


อัตตทีปสูตร

ว่าด้วยการพึ่งตนพึ่งธรรม

จบ อัตตทีปสูตรที่ ๑

อรรถกถาอัตตทีปสูตร


คิลานสูตร

ว่าด้วยมีตนเป็นเกาะ

อรรถกถาคิลานสูตร


จุนทสูตร

ว่าด้วยการปรินิพพานของพระสารีบุตรโปฏฐาทสูตร

อรรถกถาโปฏฐาทสูตรพรหมชาลสูตร

อุจเฉททิฏฐิ ๗

ฐานะของผู้ถือทิฏฐิ


๑0. อานันทสูตร

ว่าด้วยพระอานนท์ถามปัญหา

อรรถกถาอานันทสูตร