กลับไปหน้าแรก

๘. ทีปสูตร

อานิสงส์แห่งการเจริญอานาปานสติสมาธิ

อรรถกถาทีปสูตร


๑. อิจฉานังคลสูตร

ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ

จบอิจฉานังคลสูตร


อาโลกกสิณ