กลับไปหน้าแรก

พระสารีบุตรเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฎิบัติ

วัตถุสำหรับอธรรมวาที ๑๘ ประการ

วัตถุสำหรับธรรมวาที ๑๘ ประการ

พระเถรานุเถระเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ


สังฆสามัคคี ๒ อย่าง


โจทนากัณฑ์

ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้น

อรรถกถาโจทนากัณฑ์


จูฬสงคราม

ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์


มหาสงคราม

ว่าด้วยไม่ถึงฉันทาคติ


มหาสงคราม

ว่าด้วยไม่ถึงภยาคติ


มหาสงคราม

ไม่ถึงฉันทาคติ


มหาสงคราม

ไม่ถึงภยาคติ


อธิกรณวูปสมวรรคที่ ๑0

องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์

องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์