เข้าได้อีกทาง คือ i.am/rabob

ข้อมูลที่ถูกต้องที่คุณหาอ่านได้ในพระไตรปิฎก   

โฮมเพจของ รายการธรรมะร่วมสมัย    New !
ขอเชิญชวนฟังรายการ ธรรมะร่วมสมัย ทาง F.M. 100.5 Mhz และที่ A.M. 1494 KHz.
เวลา 0.00-2.00 น.ทุกวัน และถามได้ทาง E-mail หรือโทร 245-7086, 245-7087, 245-9789, 201-6417

รายการ ธรรมะร่วมสมัย วันที่ 24 ตุลาคม 2541 เรื่อง ธรรมกาย { ฟัง } { ดาวโหลด }
พระพยอมพูด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2541 เรื่อง ธรรมกาย { ฟัง } { ดาวโหลด }
ด.ร. บรรจบ บรรณรุจิ ( อดีต สามเณร ป.ธ. ๙ )
พูดเรื่องธรรมกาย ในฝ่ายมหายานสัมพันธ์กับศาสนาพราหมณ์อย่างไร{ ฟัง } { ดาวโหลด }
รายการ ธรรมะร่วมสมัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2541 เรื่องธรรมกาย { ฟัง } { ดาวโหลด }
 รศ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณทิต พูดถึง " ลัทธิธรรมกาย " { ฟัง } { ดาวโหลด }
เทปเจ้าคุณ โชดก พูดถึง หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ { ฟัง } { ดาวโหลด }
เทปเจ้าคุณ โชดก อธิบายเรื่อง วิปัสสนากัมมัฏฐาน { ฟัง } { ดาวโหลด }
หมายเหตุ : เจ้าคุณโชดก คือ พระธรรมธีรราชมหามุนี ( โชดก ญาสิทฺธิ ป.ธ.๙ )อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ สนามหลวง

เดลินิวส        กรุงเทพธุรกิจ     มติชน    TNA News Monitor


>>>>  เปิดบันทึกลับ กรมการศาสนา ชำแหละ 'ธรรมกาย'เพี้ยน  <<<<

พระพุทธศาสนาคือมรดกอันล้ำค่าของบรรพบุรุษไทย อย่าให้ใครมาทำลาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

กรณีธรรมกาย ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่ ขยายเป็นสองภาค มีความยาว ๔๐๔ หน้า   NEW
หนังสือ กรณีธรรมกาย โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)   New! จัดหน้าเหมือนหนังสือที่พิมพ์แจก
หนังสือ กรณีธรรมกาย โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต) โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หาอ่านได้หลายที่เช่น https://members.tripod.com/~b2b2/tmk/ และ http://www.ribr.ac.th/~niran/thamakay.htm

หนังสือ เจาะลึกที่มาวัดพระธรรมกาย

สรุป ศีล 227 ข้อ
อนัตตา-อัตตา

 เชิญอ่านพระวินัยครับ หลักฐาน นิพพาน อนัตตา ในพระไตรปิฎก
พระนิพพาน เชิญอ่าน "นิพพาน อนัตตา" ของพระธรรมปิฎกครับ
พระเถระไม่น่าเคารพ คือ พูดหลอกลวง ,หวังลาภ
,เลียบเคียงหาลาภ ,พูดคาดคั้นให้บริจาค ,
ผู้แสวงหาลาภด้วยลาภ
โมฆบุรุษในโลกนี้ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไป,
คนติดลาภสักการะเหมือนแมลงวันกินขี้และ
ตายไปตกอบาย
ลาภสักการะ และความสรรเสริญเกิดแก่ คนชั่ว เพื่อฆ่าตนเอง เพื่อความเสื่อม พระนิพพานท่านเรียกว่า อายตนะ เพราะว่าเป็น ปัจจัยที่เป็นอารมณ์ แก่มรรคญาณและผลญาณ (อายตนนิพพานไม่มีในพระไตรปิฎก )และนิพพาน
ไม่ใช่สถานที่
  
,  ธรรมกาย คือ โลกุตรธรรม ๙ อย่าง และรู้ได้ด้วยปัญญา
ชาวพุทธควรจะใช้จ่ายทรัพย์อย่างไรถึงไม่เดือดร้อน เรื่อง มิจฉาทิฏฐิ62และการละอัตตาตัวตนไม่ได้ก็
ยังต้องอยู่ใน วัฏฏทุกข์ไม่สุดสิ้น
 การยึดว่า นิพพานเป็นอัตตาตัวตน หรือ มีอัตตาตัวตนในนิพพาน เพราะสักกายทิฏฐิโดยแท้ และ นิพพานนี้ไม่มี (สุข ,ทุกข , อุเบกขา) เวทนา และนิพพาน ไม่มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไหนๆอีก กระทู้ดีๆที่น่าพิจารณา
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานคืออะไร? แตกต่างกันอย่างไร? และอารมณ์กรรมฐาน 40 มีอะไรบ้าง?
( download ไฟล์ สำหรับ Microsoft word ภาษาไทย
หมายเหตุ : ใช้ font ที่เป็น UPC )
เจดีย์พันเจดีย์ เช่นมหาเจดีย์ ก็ดำรงพระศาสนา
ไว้ไม่ได้
พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่จำพรรษาด้วยสมาธิอันสัมปยุต
ด้วยอานาปานสติมาก และอวิชชาธรรมกายไม่ใช่ อโลกกสิณ
ผู้รจนา อรรถกถา คือ พระอรหันต์ 500 องค์ที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก และ พระอรหันต์มหินทเถระโอรสของ พระเจ้า
อโศกมหาราช รวบรวมไว้ในลังกา
อวิชชาธรรมกายคือ มิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่ง
( ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ ) ใน มิจฉาทิฏฐิ ๖๒
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงจับสึก พวกเดียรถีย์ที่มีวาทะ ว่านิพพานเป็นอัตตาตัวตน และอัตตาเที่ยง ที่มาปลอมบวชเป็นภิกษุ 60,000 คน
คำสอนใด ขัดกับพระสูตร ขัดกับพระวินัย ( ขัดกับพระไตรปิฎก )
คำสอนนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า
พึ่งตนพึ่งธรรม คือบำเพ็ญ สติปัฏฐาน ๔ ; คำว่าอัตตภาพ ( อัตตา ) พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ไปตาม
สมมติของชาวโลกเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริง
กายในกาย ในสติปัฏฐาน 4 คืออะไร? ,ทรงสอนให้พิจารณากายในกาย โดยความเป็นอนัตตา ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตา Homepage ประเด็นธรรมกาย
โฮมเพจแฉ "ลัทธิธรรมกาย" โดย คุณบุญสม ขอหิรัญ ไปดูความแปลกประหลาดของพระไตรปิฎกหินอ่อน
ในพุทธมณฑล

พระอักษรและพระวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราช

จุลศีล

ข่าวหนังสือพิมพ์

รูปภาพ

ภิกษุผู้ตัดสินอธิกรณ์ ด้วยฉันทาคติและภยาคติวิญญูชนพึงติเตียน และย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ; ทำสังฆสามัคคีโดยไม่ทันสาวเข้าไปถึงมูลเหตุ สังฆสามัคคีนั้น ไม่เป็นธรรม

มาตรา 8 สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

โครงสร้างมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม กรณีวัดพระธรรมกาย
'มหาเถรสมาคม'
ที่สุดแห่งธรรม"หลวงพ่อสด" พ้นกับดัก"ธรรมกาย"43ปี
เรื่องย่อหนังสือ "แฟ้มคดีธรรมกาย "
กระทู้เด็ดจาก คุณประหยัด
อานุภาพ " หมาขี้เรื้อนขี้ราดทาส "

จับ'เดียรถีย์'คาเบนซ์ ผู้การ'โล้น' กกสาว-ดินเนอร์สวนอาหาร อดีตเจ้าอาวาสซี้'ธรรมกาย' ศาลไม่รับธรรมกายฟ้องเดลินิวส์ ! ศาลสั่งยกธรรมกายฟ้องมาณพ
สรุปธรรมกาย โอนศาลสงฆ์ชี้ นิคหกรรม ตร.เร่งปิดคดี'ไชยบูลย์'ส่งอัยการสัปดาห์หน้า ตร.บุกจับเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง ลูกน้อง ธรรมโกย ขณะแต่งกายเป็นนายทหาร
คดีวัดดังธรรมกายสู้มานานคงยื้ออีก ชี้มูล'ธัมมชโย-ทัตตชีโว' ส่อเค้า'ปาราชิก' ศาลสงฆ์รับฟ้อง3ข้อหา บิดเบือน-อุตริ-ยักยอก ศาลสงฆ์ชี้คดี ธัมมชโยมีมูล
ตร.เตรียมแจ้งข้อหา'ธัมมชโย'เพิ่มเติม ตร.เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่ม"ธัมมชโย"อีก คณะสงฆ์ผู้พิจารณาชั้นต้นรับฟ้อง “ธัมมชโย”
แจ้งข้อหา"ไชยบูลย์"ไม่มีหมด ไต่สวนธรรมกายวันนี้แนะ"สงฆ์"เปิดใจกว้าง ปลอมคำสั่งศาลห้ามเล่นงาน"ไชยบูลย์"
ออกหมายจับ 4 ผู้ยักยอกเงิน " วัดพระธรรมกาย " วันนี้ พบหลักฐานทุจริตอีก 800 ล้าน "ไชยบูลย์"เจออีกคดียักยอก137ล้าน เปิดศาลสงฆ์รอบใหม่ไต่สวนคดีไชยบูลย์
นายแบงก์มัด ธัมมชโยคาศาล 10 ล้าน ให้ถาวร พระธรรมโมลีรักษาการเจ้าคณะภาค 1 เณร"ธรรมกาย"ตกลิฟท์ดับสยอง
ฉลองนรกธรรมโกย "จู๊ด" ระนาวร่วงนับร้อย! อาหารเป็นพิษ-อ้วกถึงเลือด แม่แฉสลดลูก7ขวบ จู๊ดๆร่อแร่ธรรมกายทิ้งขว้าง! ญาติธรรมจู๊ดๆดำเนินคดีกับวัดฉาว
ชี้"ธัมมชโย"ฟ้องแก้เกี้ยว-ถ่วงเวลา ไต่สวนคดี"ธรรมกาย"ฟ้องรมว.ศึกษาฯ ธรรมกายเกณฑ์นร. หวั่นงานเจดีย์กร่อย พระวัด"ไชยบูลย์"ท้านักข่าวชก
อ้างชื่อกิตติวุฒโฑระดมพระชุมนุมใหญ่ ไชยบูลย์-ทัตตชีโว ยันนิคหกรรมจบแล้ว ไชยบูลย์ เบี้ยวนัด ตามเคย
'ไชยบูลย์-ทัตตชีโว'ห้ามเบี้ยว 'ไชยบูลย์'โอนเงินให้ญาติ 400 ล้าน ทนายไชยบูลย์กลัวความชั่วเปิดเผย ร้องห้ามเดลินิวส์ทำข่าว
อารักขาพระอดิศักดิ์ให้การมัดไชยบูลย์ หลักฐานไชยบูลย์โกงเพียบตำรวจเร่งหาข้อมูลเพิ่ม ธรรมกายโหรงเหรงศิษย์เสื่อมศรัทธา
ธรรมกายตั้งเป้าดูดทรัพย์ 140 ล้าน เปิดโปง โกงวัดไปเล่นแชร์ ชม้อย 70 ล้าน ' ไชยบูลย์ 'ถึงช็อก ผ้าเหลืองปลิวว่อนค้านปลด'พรหมโมลี' รุกฆาตใส่'สมศักดิ์'เสนอ มส.ทวนคำสั่ง
ระบุธรรมกายเป็นข่าวแห่งเกียรติยศ เด้งพระ ค้านปลด พรหมโมลี ไชยบูลย์-ทัตตชีโวเรียกรับข้อหาหนที่ 4
ชุมนุมศิษย์ลัทธิธรรมกายกร่อยลงทุกวัน 50 สงฆ์ยกพลบุก ศธ.ค้านปลด"พรหมโมลี" มส.เมินทบทวนคำสั่งปลดพรหมโมลี
พระเทพสุธีขอเวลาจัดการธรรมกาย ธรรมกายถอนฟ้องบิ๊กไอทีวี แต่งตั้งเป็นทางการ รก.เจ้าคณะภาค 1
สังฆราชลงพระนามปลดพรหมโมลี ต้านพระเทพสุธีรักษาการเจ้าคณะภาค 1 สงฆ์สอบ"ไชยบูลย์"ให้ลาออกยกคณะ
เบื้องหลังปลดพระพรหมโมลี พระธรรมกิตติมุนี เต็ง 1เจ้าคณะภาค 1 สืบพยาน"ไชยบูลย์"แฉรู้เห็นซื้อ"ที่ดิน"
หลักฐานมัดไชยบูลย์เอาเงินวัดไปซื้อที่ดิน 'ฟ้าผ่า'ปลดแล้วพระพรหมโมลีแล้ว พ้นเจ้าคณะภาค 1 ขัดมติมหาเถรฯซํ้าซาก เล่นงาน "ไชยบูลย์" ต้นเดือนหน้าลุยได้
จี้ ตร.หาคนทำใบปลิวจาบจ้วง'สังฆราช' ธรรมกายเงินบริจาคลดฮวบถูกสาวไส้ เสนอตร.ตั้งหน่วย รักษาพุทธศาสนา
จี้กรมการศาสนา เร่งฟัน'ไชยบูลย์' ป.เตรียมจับโม่งยักยอกเงินธรรมกายกว้านซื้อที่ พิพากษายกฟ้อง'เดลินิวส์' ธรรมกาย เล่นงานไม่สำเร็จ
กมธ.ตรวจธรรมกายจัดฉากยอดเยี่ยม 'ธรรมกาย'ฉาวอีก ทำผิดก.ม.เลือกตั้ง มั่นใจในสัปดาห์หน้าได้ลุย"ธรรมกาย"
ยังไม่ชัดพระพรหมโมลีลาออก พ้นหน.คณะพิจารณาไชยบูลย์ ผัวเมียวัย 60 โวย'ธรรมกาย'อมรถ คณะส.ส. บุกพิสูจน์ ธรรมกาย
พระพรหมโมลีลาออก เจ้าคณะภาค 1 ขัดมส. ลาออกแล้วต้องสึก กรมศาสนาสับสน'พรหมโมลี'ไม่ออก
"พระสังฆราช" เตือนเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ อย่าปฏิเสธคำสอนพระพุทธเจ้ามิฉะนั้น
จะต้องเสียใจแสนสาหัส/เสนอให้ปลดยก
ยวงคณะผู้สอบ'ไชยบูลย์'
ปลดลูกพี่ไชยบูลย์ ส่อเค้าวืดอีกแล้ว เสียดาย..พรหมโมลี
ฤทธิ์สาวก"ไชบูลย์"แอบอ้างชื่อหลอกอจ. 19 ม.ค."มส."ชี้ชะตาพรหมโมลีผิด-ถูก วัดธรรมกายหงอย ศรัทธาหายไปหมด
เจ้าคณะภาค 1 เก้าอี้หลุดแน่ฝ่าฝืนมติ มส.ไม่ฟัน"ไชยบูลย์" ส.ส.ใจถึง ยื่นกระทู้ธรรมกาย จี้สมศักดิ์ บุกสภาทนายความถูกธรรมกายหลอก
สมศักดิ์ลั่นขู่ซํ้าซากปลดพระพรหมโมลี ไชยบูลย์เดินหน้าสอนอัตตาเช่นเดิม ล็อบบี้'เจ้าคณะ' ช่วยอุ้มไชยบูลย์
นับ 1 ใหม่ ธรรมกาย จบไม่ลง เจ้าคณะภาค 1 ยื้ออีกไม่จัดการ'ไชยบูลย์' ทนาย'ธรรมกาย'ยัน'ไชยบูลย์'เมินข้อกล่าวหา
พระสังฆราชทรงเตือนสติสงฆ์ ละโมภยึดเอาของวัดเป็นของตน
จะกลายเป็นเปรต
ธรรมกายแก้ไขอืด ก.ม.มีช่อง โพล'ดุสิต'ไม่มั่นใจแก้ปัญหาไชยบูลย
ไชยบูลย์ยังดึงคนแห่เข้าวัดธรรมกาย ที่ดินสีกา ไชยบูลย์ โผล่เพิ่ม ไฟเขียวนิคหกรรมไชยบูลย์
ธรรมกายบุกถ้ำศธ. ย้ายแล้วพ.อ.คนดัง
กองทัพยันไม่เคยเกี่ยวข้องธรรมกาย
'มีชัย'ไม่ยุ่ง'ไชยบูลย์'เชื่อบาปกรรมมีจริง รอปีหน้าฟ้อง 3 คดีธรรมกาย

Hi-light

มหาเถรอัปยศอุ้ม
นายไชยบูลย์เมินสังฆบิดร ลายพระหัตถ์ล่าสุดเรียก'นาย'
ยังเฉย
แฉพระพรหมโมลี ขวางจัดการไชยบูลย์ ธรรมกายพลิกเกมสู้สุดฤทธิ์ กรรมการมหาเถรฯนั่งรถเถื่อน
แฉธรรมกายคิดรื้อพระไตรปิฎก แง้มพระวินัยสงฆ์ ธัมมชโยผิดข้อไหน แฉธัมมชโยซื้อที่ดิน ส่อเจตนา
เลี่ยงภาษี ผิดชั้นอาบัติถึงปาราชิกต้องสึก
ขอดเกล็ด'ธรรมกาย-ธรรมโกย
งานวิจัยโบแดง'ด็อกเตอร์มช.'ชี้ชัด
** พระอดิศักดิ์ วิริยะสักโก แฉ
" สีกา ธุรกิจ วิปริตหลุดโลก "
 **
ตำนาน..เหลืองอำมหิตของ'ธรรมโกย'

>>>>>>     ข่าวหนังสือพิมพ์ยังมีต่อ     <<<<<<
ส่วนที่หนึ่ง
     ส่วนที่สอง

ธรรมกายที่แท้จริงในพระไตรปิฎก - พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอวิชชาธรรมกายไม่มีในพระไตรปิฎก ใครศึกษาและเผยแพร่ อวิชชาเดียรถีย์ธรรมกายมีแต่ "นรก" เท่านั้นเป็นที่หวัง