Make your own free website on Tripod.com

ช็อค!!ธรรมกาย วางแผน ล้างสมอง เด็กนักเรียน-นักศึกษาครั้งใหญ่ถึง 10 ล้านคนทั่วประเทศ ให้เชื่อคำสอน ผิดเพี้ยนจากศานาพุทธ ด้วยวิธ ีดูด เข้าร่วมโครงการ ตอบปัญหา ธรรมะทางก้าวหน้า ที่ต้องเอาหนังสือธรรมกาย ที่สอนนิพพาน เป็นอัตตาเท่านั้นเป็นคู่มือสอบ ใช้ระบบ ขายตรง ของธุรกิจ ประกันภัยวางแผนถี่ยิบ สร้างเครือข่าย ระดับประเทศ ลงไปลึกถึงระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าว รายงานจากวัดพระธรรมกายว่า วัดพระธรรมกาย วางแผนใหญ่อีกครั้ง โดยตั้งเป้า จะดึงดูดนักเรียน เยาวชน ของชาต ิถึง 10 ล้านคน ทั่วประเทศ มาร่วม ในโครงการ ตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้าครั้งที่ 18 ของวัดพระธรรมกายที่จะจัดขึ้นในปี 2542 นี้

การตอบปัญหา ทางก้าวหน้าวัดพระธรรมกายเริ่มมาตั้งแต่ปี 2525 โดยให้นักเรียน เยาวชน นิสิต-นักศึกษา ทั่วประเทศร่วม ในงานตอบปัญหาธรรม ทุกปี โดยปีล่าสุด 2541 มีนักเรียน จากทั่วประเทศมาสอบแข่งขันว่า 1 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ปัญหา ของโครงการ ตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ก็คือคนที่จะเข้ามาตอบคำถาม ต้องอ่าน เฉพาะหนังสือŽมงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาทŽ ของวัดพระธรรมกาย ซึ่งแต่งโดยพระสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้อำนวยการฝ่าย เผยแพร่ของวัดพระธรรมกาย และเป็นศิษย์เอก ของพระราชภาวนาวิสุทธ ิ์(ไชยบูลย์ ธัมมชโย) เจ้าอาวาส เป็นคู่มือ ในการตอบเท่านั้นหากตอบจากหนังสืออื่นจะไม่ได้รับคะแนน

โครงการตอบปัญหา ธรรมะทางก้าวหน้านี้ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้สรุปไว้ว่า คือวิธีการที่วัดพระธรรมกาย ใช้สำหรับ ปลูกฝังวิชาธรรมกาย เข้าไปในหมู่เยาวชน เพราะหนังสือมงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาทนี้ มีการบิดเบือน ศาสนธรรม อย่างรุนแรง คือการปลูกฝัง วิชาธรรมกาย สอนว่าธรรมกายและนิพพานเป็นอัตตา ซึ่งผิดเพี้ยน จากพระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า

ผู้สื่อข่าวรายงาน อีกว่าสำหรับโครงการ ในปีนี้ วัดพระธรรมกาย ได้มีการจัดเตรียมแผนงาน ดึงดูดเยาวชน มาตั้งแต่ปลายปี 2541 โดยจะใช้คำขวัญ ในโครงการ ตอบปัญหาธรรมครั้งนี้ ว่าŽสิบล้านคนสำเร็จอัศจรรย์Ž

วิธีการ ดึงดูดนักเรียน ทางวัดจะมีการสร้างเครือข่าย ทั่วประเทศ ขึ้นมาเหมือน องค์กรธุรกิจ หรือระบบขายตรง แบบระบบประกันภัย

ทั้งนี้โครงสร้าง การบริหารงานสูงสุดมีคณะกรรมการบริหารงานเยาวชนเป็นคณะกรรมการสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ดังกล่าว จะอยู่ที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากล โดยชมรมนี้ มีสถานที่ตั้ง อยู่ในวัดพระธรรมกาย และอยู่ในอุปถัมภ ์ของสมเด็จ พระมหารัช มังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ของพระไชยบูลย

จากคณะกรรมการบริหารฯ จะแบ่งพื้นท ี่ประเทศไทยเป็นภาคต่าง ๆ มีผู้อำนวยการภาคเป็นคนดูแล ,จากผู้อำนวยการ ภาคจะซอยย่อยลงไปเป็นเขต มีหัวหน้าเขต ดูแล ทั้งประเทศมี 10 เขต ,จากหัวหน้าเขต เป็นระดับจังหวัด มีหัวหน้าจังหวัดดูแล สุดท้าย ลงไปสู่ระดับอำเภอมีหัวหน้าอำเภอดูแล ซึ่งระบบการทำงาน และระบบการควบคุม จะเป็นการรายงาน ตรงตามลำดับชั้น เช่นหัวหน้าอำเภอ รายงานหัวหน้าจังหวัด หัวหน้าจังหวัด รายงานหัวหน้าเขต และหัวหน้าเขต รายงาน ผู้อำนวยการภาค สุดท้าย ผู้อำนวยการภาค รายงานคณะกรรมการบริหารงาน

สำหรับโครงสร้าง ระดับสำคัญของโครงการธรรมะทางก้าวหน้าคือหัวหน้าเบต ที่จะแบ่ง 10 เขตทั่วประเทศ โดยแต่ละเขต มีรายละเอียด ข้อมูลโรงเรียน,นักเรียน และครูในปี 2540 ทั้งในระบบ และนอกระบบ นอกจากนั้ ยังแยกย่อย ตามระดับชั้น,แยกเพศชาย-หญิง

ทั้ง 10 เขต แยกเป็น เขตที่ 1.กรุงเทพ มีจำนวนโรงเรียน 1,590 แห่ง นักเรียน 1,591,695 คน จำนวนครู 58,541 คน และมีผู้ประสาน งานกลาง เป็นนิสิต ชมรมพุทธจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยดูแล

เขตที่ 2 ภาคใต้ ตอนล่างมี 5 จังหวัดภาคใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล สงขลา จำนวนโรงเรียน 1,892 แห่ง นักเรียน 735,859 คน ครู 30,365 คน มีผู้ประสานงานกลาง อยู่ที่มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

เขตที่ 3 มี ภาคใต ้ตอนบน และภาคกลางตอนล่าง ได้แก่จังหวัด 10 จังหวัดภาคใต้ที่เหลือทั้งหมด รวมเพชรบุร ีและราชบุรี มีจำนวนโรงเรรยน 4,522 แห่ง นักเรียน 1,552,215 คน มีผู้ประสานงานกลาง อยู่ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

เขตที่ 4 ภาคกลางชาย ฝั่งตะวันออกได้แก่จังหวัดชายฝั่งตะวันออก 7 จังหวัด รวมนครนายก,ปทุมธานี,นนทบุรี,สมุทรปราการ มีนักเรียน 3,979 โรงเรียน นักเรียน 1,423,479 คน ครู 59,571 คน มี มีผู้ประสานงานกลาง อยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา เขตที่ 5 ภาคตะวันตกคือกาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,นครปฐม รวมไปถึงลพบุรี,ชัยนาท,สระบุรี,สิงห์บุรี,อ่างทอง ,อุทัยธานี อยุธยา,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม มีโรงเรียน 4,138 แห่ง นักเรียน 1,287,118 คน ครู 60,532 คน มีผู้ประสานงานกลาง อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เขตที่ 6 ภาคอีสาน ตอนล่าง ได้แก่นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,ศรีสะเกษและสุรินทร์ มีโรงเรียน 7,271 แห่ง นักเรียน 1,661,086 คน ครู 71,314 คน มีผู้ประสานงานกลาง อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เขตที่ 7 อีสาน 2 ได้แก่อุบลราชธานี,กาฬสินธุ์,นครพนม,มหาสารคาม,มุกดาหาร,ยโสธร,ร้อยเอ็ดและอำนาจเจริญ มีโรงเรียน 6,218 แห่ง นักเรียน 1,478,003 คน ครู 66,211 คน มีผู้ประสานงานกลาง อยู่ท ี่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เขตที่ 8 อีสานตอนบน ได้แก่อุดรธานี,ขอนแก่น,เลย,สกลนคร,หนองคาย,หนองบัวลำภูมีจำนวนโรงเรียน 4,415 แห่ง นักเรียน 1,344,467 คน จำนวนครู 59,302 คน มีผู้ประสานงานกลาง อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขต 9 ภาคเหนือ ตอนล่าง ได้แก่พิษณุโลก,กำแพงเพชร,ตาก,นครนวรรค์,พิจิตร,เพชรบูรณ์,สุโขทัยและอุตรดิตถ์ มีผู้ประสานงานกลาง อยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

เขต 10 ภาคเหนือตอนบน ได้แก่เชียงใหม่ เชียงราย,น่าน,พะเยา,แพร่,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,ลำพูน มีจำนวนโรงเรียน 4,445 โรงเรียน นักเรียน 1,143,515 คน ครูป 54,937 คน มีผู้ประสานงานกลาง อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำงาน ของเขตเหล่านี้ ก็คือจะต้องไปตั้งชมรมพุทธศาสตร์ 400 สถาบันทั่วประเทศขึ้นมาก่อน ทั้งระดับ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อสามารถ ตั้งชมรมพุทธศาสตร์ได้ ก็จะสร้างทีมงาน 2 ทีมงาน โดยทีมแรกเป็นทีมสำรวจพื้นที่เป้าหมายจะสร้าง 1 หมื่นคน ทีมที่ 2 เป็นทีมที่ปรึกษา เข้าไปให้คำแนะนำ เข้าหาคร ูและนักเรียนเป้าหมายจะสร้างอีก 1 แสนคน

จากนั้น จะให้ทีมงานเหล่าน ี้แบ่งกันไปสำรวจและชักชวนให้โรงเรียนทั่วประเทศอย่างน้อย 40,000 โรงเรียน มาร่วมสอบ โดยที่ปรึกษา 1 คนจะเข้าไปชักชวน นักเรียน 100 คน

วิธีการ ชักชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า จะใช้วิธีทั้งเดินเข้าชน ระดับบริหาร คือเข้าพบผู้บริหาร การศึกษา ระดับประเทศ,เดินชนระดับจังหวัด และระดับโรงเรียน เพื่อนำเสนอโครงการดังกล่าว

นอกจากนั้น วัดพระธรรมกาย ยังจะให้ศูนย์กัลยาณมิตร กลุ่มปฏิบัตธรรม ธุดรงคสถานและวัดสาขา ของวัดที่กระจาย ทั่วประเทศมาช่วยสนับสนุนโครงการนี้ด้วย โดยจะมีการ แจกจ่าย รายชื่อกัลยณมิตร ทั่วประเทศ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ประกอบ

สำหรับ ในภาคกลาง มีศูนย์กัลยาณมิตรที่จ.นครปฐม,จ.สมุทรสงคราม,อ.แก่งคอย จ.สระบุรี,จ.อยุธยา,จ.สิงห์บุรี,จ.กาญจนบุรี,จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาคตะวันออก มีที่จ.ฉะเชิงเทรา,จ.สัตหีบ,จ.ระยอง,จ.จันทบุรี

ภาคเหนือ มีที่จ.ชัยนาท,จ.นครสวรรค์,จ.พิจิตร,จ.พิษณุโลก,ธุดงค์ล้านนา จ.เชียงใหม่,จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูนและจ.ลำปาง

ภาคใต้ มีที่จ.ยะลา,อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,จ.ภูเก็ต,จ.สุราษฎร์ธานี,อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีที่จ.นครราชสีมา,อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา,อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา,จ.ชัยภูมิ,อ.ภูเวียง จ.ชัยภูมิ.จ.ขอนแก่น,จ.อุดรธานี,อ.เดชอุดม จ.อำนาจเจริญและจ.สุรินทร์

คุณสมบัต ิของคนที่จะเข้ามาทำงาน ให้กับวัดในโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า ประการสำคัญสุด คือมีเป้าหมาย และอุดมการณ์มั่นคงในวิชาธรรมกาย

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าว รายงานว่า แผนการดูดนักเรียนมาตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้าครั้งนี้ อาจจะมีปัญหา ไม่สามารถ หานักเรียน นิสิต นักศึกษามาได้ครบ เพราะวัด ถูกเปิดเผยพฤติกรรม ความไม่ชอบมาพากล ขณะเดียวกัน ได้มีการออกไปเผยแพร่ธรรม ที่ถูกต้องจากพระนิสิต ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำให้แผนการ ทั้งหมดอาจล้มเหลว